Vad ingår i totalt eget kapital

Fritt eget kapital

Eget kapital i företagets balansräkning. Det egna kapitalet består av det kapital som ägarna satt in i företaget. Detta omfattar startkapital men också kapitaltillskott som satts in i efterhand, samt vinster som återstår efter aktieutdelning eller egna uttag.


Vad är totalt kapital

Totalt kapital är summan av det egna kapitalet och skulderna i en balansräkning och ska överensstämma med tillgångarna; det gäller alltså att de totala tillgångarna är lika med summan av det egna kapitalet och skulderna (vilket brukar skrivas som T=EK+S). I artikeln nedan förklaras begreppet totalt kapital ytterligare.
 • Vad är fritt eget kapital
  1. Vad ingår i eget kapital

  Totalt kapital är en företagsekonomisk term som förekommer inom ekonomistyrning och bokföring, där den beskriver summan av skulder och eget kapital. Det totala kapitalet för ett företag är slutsumman på passivsidan i en balansräkning, och skall alltså vara lika stort som företagets tillgångar.


  Eget kapital balansräkning

  Eget kapital är en post i varje företags balansräkning. Som namnet antyder handlar det om den del av företagets kapital som är företagets egen (den motsvaras alltså inte av skulder). Det egna kapitalet är matematiskt lika med tillgångarna minus skulderna.

  Bundet eget kapital

   Eget kapital. För andra betydelser, se Kapital (olika betydelser). Eget kapital är ett begrepp inom redovisningsteori och beskrivs oftast som skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder. [ 1] Eget kapital är därmed det kapital som kan sägas utgöra organisations egna medel.

  Negativt eget kapital aktiebolag

  Sysselsatt kapital är ett nyckeltal och utgörs av balansräkningens totala tillgångar, det vill säga balansomslutningen, minus räntefria skulder. Det innebär att det sysselsatta kapitalet är den del av företagets tillgångar som finansierats av räntekrävande kapital. Exempel på ej räntebärande skulder, som inte ingår i sysselsatt.

  Vad är fritt eget kapital

 • Utöver balansräkningen redovisas en resultaträkning, en förvaltningsberättelse och en revisionsberättelse i en årsredovisning. Balansräkningen består av företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Ett företags tillgångar ska alltid vara balanserade mot företagets skulder och ägarnas investeringar i en balansräkning.
 • Fritt eget kapital utdelning

  Justerat eget kapital används som ett nyckeltal för att jämföra aktier (justerat eget kapital per aktie) och vid företagsvärderingar. Det är ett mått som används för att räkna fram företagets soliditet, alltså hur stor andel av tillgångarna i företaget som finansieras av eget kapital. Stort eget kapital visar på stabilitet.


 • vad ingår i totalt eget kapital