Syra och vätejoner

 • syra och vätejoner

 • Syror och baser i vardagen

 • Syror och baser åk 7

  Dessa oxoniumjoner betecknas inom protolyskemin oftast (oegentligt) som vätejoner. Vanligen särskiljer man dock inte oxoniumjoner från vätejoner i till exempel kemiska jämviktsberäkningar. Samtliga betraktas då som vätejoner, H + (detta är möjligt eftersom aktiviteten för H 2 O vanligen sätts till 1 enligt konvention).

   Vad är en syra

  En vätejon är en jon som består av en positivt eller negativt laddad väteatom. Väteatomen i sig består av en proton och en elektron. En positiv vätejon (H +) är en väteatom där elektronen saknas och består alltså endast av en proton. En negativ vätejon (H -) har två elektroner och kallas för hydridjon. [ 1].

  Syror och baser

  Neutralisation är en kemisk reaktion mellan en syra och en bas så att ett salt (och vatten) bildas. Neutralisation är en mycket viktig process inom kemin. Om man till en sur lösning tillsätter lika många hydroxidjoner som där finns vätejoner, blir lösningen neutral. Det innebär att den varken är sur eller basisk.


  Exempel på baser

   pH är ett logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H +) i en lösning (egentligen oxoniumjoner, H 3 O +, en vattenmolekyl med en extra proton, det vill säga en extra H +). Lösningar med låga p H-värden kallas sura och de med höga kallas basiska.


  Svaga syror

  Njurarna utsöndrar mer bikarbonat och minskar utsöndringen av vätejoner. Ex. mycket kräkning. Vi får en överförning av syreförändring som visar sig i blodet via blodgas. Kraftiga kräkningar, mindre syre i blodet vilket gör oss mer basiska. Respirationen minskar och ombildas till bikarbonat och kolsyra. Denna reaktion ger en ökning.

  Stark syra

  När en atom avger eller tar upp elektron (er) Förklara hur atomer kan bli joner? Det finns flera vätejoner. Varför blir vatten surare av en stark syra än av samma mängd svag syra? Natriumjon (Na+) och Hydroxidjon (OH-) Vilka joner bildas när natriumhydroxid löses i vatten? vatten.

  Syror och baser i vardagen

 • Laboration syra-bas. Inledning Inom kemin brukar det pratas om syror och baser. När vi säger att något är surt eller basiskt är det ett mått på hur många vätejoner det finns i lösningen. Sura lösningar har fler vätejoner än basiska lösningar.


 • Exempel på syror

  Om pH ska kunna hållas konstant måste kroppen göra sig av med samma mängd koldioxid, syror och baser som bildas i metabolismen. Utsöndring av överskott av syror från metabolismen sker främst genom att vätejoner (H+) reagerar med baserna HCO3-, HPO och NH3. Genom blodet kan både sura och basiska ämnen elimineras via lungor och njurar.