Isfritt säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad utarbetat enligt REACH-förordningen EG

SÄKERHETSDATABLAD ISFRITT, issmältningsmedel SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr / om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum Produktbeteckning.


 • Isfritt motverkar återfrysning och effekten
 • ISFRITT, issmältningsmedel. Sida 5 av 8.

  SÄKERHETSDATABLAD ISFRITT, issmältningsmedel ISFRITT, issmältningsmedel Kalciumklorid > 93 % SU3 Industriell användning Slutlig användning av ämnen eller preparat på industriella platser SU21 Konsumentanvändning Privata hushåll (= allmänheten = konsumenter).

  Här har vi samlat våra säkerhetsdatablad

  Säkerhetsdatablad för ISFRITT Produkter. Sida 5 (8) SDS-ID: Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kontakt med ögonen kan förorsaka sveda eller irritation.


  Säkerhetsdatablad. ISFRITT Produkter. Laitis

  ISFRITT, issmältningsmedel Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn ISFRITT, issmältningsmedel Kjemisk navn Kalciumklorid > 93 % REACH reg. nr. CAS-nr. EC-nr.

  2 ISFRITT, issmältningsmedel Sida 2

   Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) / av den om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr / om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget.

  Varumärke: Isfritt Handel AB; Övriga fökar:

  kr Köp Slut i lager IS-FRITT IS-FRITT Easy ml kr Läs mer Effektivt, lätt och praktiskt Precis som namnet antyder är IS-FRITT en effektiv produkt som avlägsnar is och förebygger ishalka. Som ett högeffektivt issmältningsmedel minskar det risken för halkskador och olyckor exempelvis på vägar, trappor, trottoarer och entréer.

 • isfritt säkerhetsdatablad
  1. Säkerhetsdatablad. Tillverkare/Importör EU. Isfritt Handel

  Produktbeskrivning IS-FRITT® är marknadens ledande medel mot ishalka. Det granulerade kalciumkloridet och den medföljande ströaren gör det lätt och användarvänligt. IS-FRITT® verkar mycket snabbt och är perfekt att använda på utsatta ställen som trappor, entréer, garageuppfarter och trottoarer. Kan även spridas i förebyggande syfte.

  Isfritt motverkar återfrysning och effekten

 • SÄKERHETSDATABLAD ISFRITT, issmältningsmedel ISFRITT, issmältningsmedel Kalciumklorid > 93 % SU3 Industriell användning Slutlig användning av ämnen eller preparat på industriella platser SU21 Konsumentanvändning Privata hushåll (= allmänheten = konsumenter).