Beräkna del av yta med ekvation

  K-värde formel

Arean av en kvadrats yta bestäms av formeln $$A_{kvadrat}=sidan^{2} = x^2$$ Det här ger oss ekvationen. $$=x^2$$ Utifrån vad vi tidigare har lärt oss om kvadratrötter, vet vi att kvadratroten av talet \(\) är det tal \(x\) vars kvadrat är \(\). Det ger $$x=\pm\sqrt{}=\pm 12$$.


Bestäm linjens ekvation

Beräkna tangentens ekvation till kurvan som går igenom punkten \(A\) och punkten \(\left(\frac{1}{2},-2\right)\). Rita upp kurvan \(y=x^2\) och den funna tangenten i ett koordinatsystem. Lösningsförslag.

Vad är area

 • Nu ska vi räkna ut x. Vi sätter in x i valfri ekvation, då vi väljer den undre som ger enklast beräkningar. x + y = x + (-2) = x = 1. Vi har nu fått våra koordinater (x,y) = (1,2) som är den gemensamma skärningspunkten. Kontrollera alltid din lösning genom insättning av x och y i ekvationerna. 3x - y = 5.

 • Hur räknar man area på en triangel

   Kalkylator av ekvationer, system och ojämlikheter. Lösa Ekvationer, Ojämlikheter och System Online Miniräknare löser ekvationer: linjär, kvadratisk, kubisk, reciprok, 4:e graden, trigonometrisk och hyperbolisk.

  Bestäm linjens ekvation

  En ekvation är helt enkelt en likhet, att ett uttryck är lika med ett annat. När vi tecknar en ekvation har vi på den vänstra sidan ett uttryck och på den högra sidan ett annat uttryck. Mellan de båda uttrycken skriver vi ett likhetstecken, =, eftersom de båda uttrycken är lika med varandra.

  Vad är area

  Totala areancylinder = 2πrh + 2πr2 = 2πr(h + r) T o t a l a a r e a n c y l i n d e r = 2 π r h + 2 π r 2 = 2 π r (h + r) För en rak, cirkulär cylinder gäller ovanstående samband. Läs mer om cylindrar på

  Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna

  Ett tangentplan är ett plan som skär en yta i en enda punkt. I uppgifter får man ofta ekvationen till en yta f\left (x,y \right) f (x,y) eller f\left (x,y,z \right) f (x,y,z) samt en punkt P (a,b,c) P (a,b,c) och ska utifrån den informationen hitta tangentplanets ekvation. Detta gör man genom att: Om nivåytans funktion redan har 3.

  Area på triangel

  Petra LS - cylinder. Hur räknar du ut arean och volymen på en cylinder? Basytan (arean av cirkeln) får man genom formeln: A = π r2 - här representeras cirkelns radie med r - π är konstanten, alltid 3,14 - formeln A = π r2 beror på att cirkelområdets area enbart ändras efter cirkelns radie (π är konstant 3,14) Mantelytan (arean av manteln) får man genom formeln: A = 2.


 • beräkna del av yta med ekvation

 • Vad är area


 • Vad är area