Förvaltningsberättelse aktieägartillskott

Aktieägartillskott från moderbolag

  Förvaltningsberättelse I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått. Dessutom ska vissa andra lagstadgade uppgifter lämnas, exempelvis förändringar i eget kapital, styrelsens förslag till resultatdisposition och företagets säte.

Aktieägartillskott vid försäljning av aktier

 • Förvaltningsberättelse i årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen är en obligatorisk del av årsredovisningen. I den beskriver företaget med ord de viktigaste händelserna under året som gått. Dessutom innehåller den vissa andra lagstadgade uppgifter.


 • Aktieägartillskott bokföring

  Syftet med ett aktieägartillskott är i regel att förbättra ett bolags finansiella ställning. Aktieägarna kan lämna tillskott för att undvika en situation med kapitalbrist där tvångslikvidation enligt 25 kap. ABL kan bli aktuell. Det finns två olika former av tillskott: ovillkorat aktieägartillskott och villkorat aktieägartillskott, se nedan.

  Villkorat aktieägartillskott årsredovisning k2

  Ett aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital och kan vara ett alternativ till nyemission av aktier. Det är ­kanske vanligast med aktieägartillskott när ett företag kommit på ­obestånd, eller riskerar att komma på obestånd. Ett aktieägartill­skott kan vara ovillkorat eller villkorat. Publicerad:


  Aktieägartillskott mall

  Dela upp eller lägga samman aktier Minskning av reservfond och bunden överkursfond Vinstutdelning Beslut på årsstämma om vinstutdelning Beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma.


 • Aktieägartillskott vid försäljning av aktier
 • förvaltningsberättelse aktieägartillskott
 • Villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott

  I förvaltningsberättelsen ska företaget lämna uppgifter som har betydelse för bedömningen av verksamheten. Förvaltningsberättelsen kompletterar den information som lämnas i årsredovisningens övriga delar (balansräkningen, resultaträkningen och noterna). Publicerad: Företag som är skyldiga att lämna årsredovisning.

   Ovillkorat aktieägartillskott

  Företag som är skyldiga att lämna årsredovisning ska även lämna en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsens innehåll. Förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande översikt över: utvecklingen av företagets verksamhet; företagets ställning; företagets resultat.

  Aktieägartillskott bolagsverket

  Förändringar i eget kapital: Exempelvis utdelning, nyemission och aktieägartillskott. Information som inte tydliggörs i resultat-, balansräkningen eller noter, men som är av betydelse för bedömningen av företagets resultat och ställning. Gärna även prognostiserade framtida utveckling. Förvaltningsberättelse - exempel.