Namngivning av alkoholer

 • namngivning av alkoholer


 • Metansyra strukturformel

   Namngivning. Sättet man namnger en alkohol som innehåller en OH-grupp på är att man tar kolvätets namn, och lägger till ”-ol” på slutet. Etanol är alltså en etan-kedja med en OH-grupp. Alltså benämns den som ”etanol”. Finns det flera OH-grupper använder man ett grektiskt räkneprefix, vilket vi återkommer till längre ner.


  Tertiär alkohol

  Namngivning av alkener och alkyner Kan man reglerna för namngivning av alkaner, så kan man också namnge alkener och alkyner. De namnges nämligen genom att man tar namnet på motsvarande alkan, plockar bort ändelsen -an och lägger till -en respektive -yn. Låt oss titta på de två strukturformlerna.

 • Sekundär alkohol

 • Tvåvärd alkohol

  Alkoholer, av arabiska الكحول (transkriberat som al kohoul [1]), är organiska ämnen där en eller flera hydroxylgrupper (OH) är bundna till kolatomer i en kolkedja. Den enklaste alkoholen är metanol, CH 3 OH, med enbart en kolatom och en OH-grupp. Det ämne som oftast kallas alkohol i vardagsspråk är etanol, C 2 H 5 OH.

  Primär alkohol

  Namngivning av alkoholer. När man namnger dessa, hur skiljer man på dem? Båda sitter ju på första kolet (1-etanol). Det är ingen skillnad, det är samma ämne.

  Metanol strukturformel

  Om man låter två alkoholer reagera i värme och i närvaro av svavelsyra bildas en eter. Utseende. Två -OH grupper har reagerat med varandra och spjälkat av vatten. Kvar är den funktionella gruppen. Egenskaper. Etrar är mindre reaktiva än exempelvis alkoholer. De är som oftast svårlösliga i vatten. Nomenklatur.


   Flervärda alkoholer

  Alkoholar har minst éi hydroksylgruppe, noko som gir siste stavinga -ol (sjå figur 3). Dersom det er to –OH-grupper, blir den siste stavinga –diol. Dersom det er tre –OH-grupper, blir siste stavinga -triol. Nokre døme på alkoholar er metanol, etanol, etandiol og propantriol (sjå figur 4).

  Sekundär alkohol

  Bildande av etrar. Primära alkoholer kan omvandlas till etrar vid upphettning i närvaro av en katalysator, vanligtvis svavelsyra: 2 RCH 2 OH => RCH 2 OCH 2 R + H 2 ELLER. Bildning av organiska estrar. Kondensationen av en alkohol och en karboxylsyra, Fishers förestring, katalyserad av en syra, ger en ester och vatten: R'OH + RCOOH RCOOR.

  Till vad används estrar

 • Namngivning av detta är det samma som alkener. Allmänna formel: CnH2n Två alkoholer, men etergruppen har inga -OH grupper kvar; dessa bildar vatten.

 • Till vad används estrar