Vad finns det i skogen

  Olika typer av skog

De största skogsområdena på jorden utgörs idag av de tropiska regnskogarna, och tajgan i de tempererade regionerna. I varje klimatzon krävs ett särskilt mått av nederbörd, nödvändig för skogens existens. Annars går växtligheten över till savann, tundra eller öken. Skogar är mycket komplexa ekosystem.

Blommor i skogen

Trots den oerhörda artrikedomen i skogen finns bara några dussin trädarter i Sverige, men de utgör ändå ryggraden i skogsekosystemen: olika trädarter skapar många ekologiska nischer under sina olika livsstadier. Skogar räddar liv. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och är vår viktigaste vän i ett klimat som förändras.

Vita blommor i naturen

Den svenska skogen består av cirka 75 % kulturskog och knappt 25% naturskog. I söder är lövskog relativt sett vanligare, medan mellersta och norra Sverige helt domineras av barrskog bestående av gran - och tallbestånd. Skogsmarkens produktionsförmåga, dess bonitet, är mycket avhängig klimatet, och avtar ju längre norrut man kommer i Sverige.


Växter i skogen

1. Hur mycket skog finns det i Sverige? I Sverige består landytan till 70 procent av skogsmark. Skogsmark inkluderar allt från gamla skogar till kalhyggen*, där det alltså inte står någon skog. Mycket av den skog som finns idag ser väldigt annorlunda ut än den har gjort tidigare.

 • vad finns det i skogen


 • Skogar i sverige
 • Skydda skogen

  svensk skog Skogen är Sveriges mest dominerande naturtyp och skog i olika former täcker ungefär 28 miljoner hektar – närmare 70 procent av landarealen. Jämfört med andra ekosystem finns det totalt flest antal arter i Sveriges skogar.

  Djur i skogen

  Den svenska skogen bidrar positivt till klimatarbetet genom att lagra in kol som kan generera långlivade produkter som kan ersätta fossila material. I vilken grad skogen kan bidra till klimatmålen hänger samman med hur man klarar hänsynen till biologisk mångfald. Läs mer om utmaningar och satsningar för att nå målen Grön infrastruktur i skogen.

  Skogar i sverige

 • Skog. Hela 90 procent av livet på land ryms i våra skogar. Skogar upprätthåller balansen i atmosfären, påverkar klimatet, renar luften vi andas och medverkar i vattnets kretslopp. Uppskattningsvis hälften av jordens ursprungliga skogar har försvunnit och det mesta har skett under de senaste 50 åren. Hoten mot skogarna kommer från.

 • Ekosystemtjänster

   I planterad form finns den ända upp till Haparanda. Bok. Boken (Fagus sylvatica) är det enda av de ädla lövträden som växer i större bestånd. Tidigare dominerade trädet stora delar av Sydsverige men har bortträngts av människans åtgärder. Bokskogar finns nu bara i Skåne, västra Blekinge och östra Halland.