Snabb rättad tentamen

 • Tenta exempel
  1. Vad är tenta

  En examinator kan behöva viss tid för att vara säker på att rättningen har skett rättvist och korrekt. Det finns ingen regel som anger hur lång tid denne har på sig att rätta en tenta. Dock finns det ett JO-beslut (, dnr ) som anger att en tenta bör vara rättad och betygsatt inom tre veckor från.


  Hur ser en tenta ut

  Din lärare ska rätta din tenta eller examinationsuppgift inom 15 arbetsdagar. I särskilda fall kan läraren få längre tid på sig att rätta en tenta, men då ska det finnas ett prefektbeslut. Om din tenta inte är rättad i tid, kontakta omedelbart examinatorn.

  Hur lång tid rätta tenta uu

   Rättning av tentamen. Rättning av tentamen är en myndighetsutövning och ska därmed hanteras skyndsamt. I Uppsala universitet riktlinjer för studenternas arbetsvillkor (gällande fr ) anges att tentamen ska vara rättad inom högst 25 dagar dock minst 14 dagar innan omtentamen.

  Uppsala universitet tentamen rättning

 • Tentamen är en vanligt förekommande form av examination vid Högskolan i Gävle. En salstentamen är ett skriftligt kunskaps­prov som äger rum i en skrivsal. Anmälan till sals­tentamen är obligatorisk och för att få skriva din tentamen måste du visa giltig legitimation.

 • 15 arbetsdagar tentamen

  Rutiner för rättning av tentamen i Redovisning och Beskattning. B-delen på tentan kommer bara rättas färdigt om: Du fått minst 50 % rätt sammantaget på del A (KUNSKAP & FÖRSTÅELSE). De som inte klarar detta kommer att underkännas på tentan.

  Tenta godkänd gräns

  Tentamensresultatet syns på Mitt LTU – Ladok för studenter. Din rättade tentamen skannas och blir synlig på Mitt LTU – Rättade tentor. Uppgifter till tryckeriet Projektnummer: Antal exemplar: Antal sidor: 2 Övriga upplysningar: TENTAMEN. Kursnamn: Grundläggande vetenskapsteori för sociologer. Kurskod: SA Antal timmar.


  Hur lång är en tenta

  Rättad tenta var inte allmän handling. En student vid Stockholms universitet begärde ut en kopia av sin rättade tenta inför en tentamensgenomgång men fick inte ut någon. Han anmälde detta och andra upplevda missförhållanden till JO. Ombudsmannen konstaterade att en tentamensskrivning med examinatorns kommentarer inte var en upprättad.

  Tenta exempel

  VG kan endast fås om hela tentamen skrivs, inte om tillgodohavande erhållits på del av tentamen. Rättad tentamen hämtas hos Erik Sandin på kursexpeditionen eller fås hemskickade om frankerat kuvert inlämnas. Då resultatet rapporteras in i Uppdok skickas ett e-mail till alla tentander med giltig e-mailadress.
 • snabb rättad tentamen

 • Uppsala universitet tentamen rättning